Algemene voorwaarden
Artikel 1. Definities
1.
Leverancier: TexelOnline.nl  handelend onder Sommeltjes.com  gevestigd te Oosterend en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel te Alkmaar onder dossiernummr 54762162
2.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier een Overeenkomst heeft
afgesloten of aan wie Leverancier een offerte daartoe heeft uitgebracht
3.
Algemene Voorwaarden: het onderhavige document
4.
Dienst: de specifieke dienst die Leverancier met Opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld
in de Overeenkomst dan wel offerte
5.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Leverancier en Opdrachtgever krachtens welke
Leverancier de Dienst zal uitvoeren
6.
Website: www.texelonline.com
Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding
1.
Leverancier zal een offerte opstellen waarin zij aangeeft wat bij de Dienst inbegrepen is en
welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven
omschrijving van de Dienst is bindend. Tevens is het voor Opdrachtgever mogelijk om
gebruik te maken van het elektronisch bestelproces op de Website teneinde de Dienst af te
nemen. Ook op de Website staat aangegeven welk bedrag verschuldigd zal zijn en hierbij is
tevens de op de Website aangegeven omschrijving van de Dienst bindend.
2.
Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending door Leverancier, tenzij
anders aangegeven in de offerte.
3.
Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Leverancier het
recht de prijzen hierop aan te passen.
4.
Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij
schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.
Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen
in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Leverancier alleen bindend indien en voor zover
deze door Leverancier uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
6.
Leverancier heeft het recht een Opdrachtgever naar eigen inzicht te weigeren zonder opgaaf
van reden.
7.
Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden
gewijzigd.
8.
De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door
Opdrachtgever wordt ontvangen door Leverancier.
9.
In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, algemene voorwaarden of
bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:
1.
de Overeenkomst;
2.
de eventuele afgesloten Service Level Agreement;
3.
de eventuele bijlagen;
4.
deze algemene voorwaarden;
5.
eventuele aanvullende voorwaarden.
Artikel 3. Uitvoering van de Dienst
1.
Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Leverancier zo spoedig mogelijk de Dienst
uitvoeren conform de offerte dan wel elektronische bestelling, daarbij rekening houdend met
redelijke wensen van Opdrachtgever.
2.
Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Leverancier dat de Dienst
naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en
vakmanschap.
3.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Leverancier het
recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Leverancier accepteert geen
aansprakelijkheid voor diensten die worden verricht door derden.
1
4.
Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk
is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt
Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Leverancier aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Leverancier worden verstrekt.
5.
Het is Leverancier toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door
Opdrachtgever aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van
Opdrachtgever
6.
Indien zulks onderdeel is van de Dienst, zal Leverancier Opdrachtgever een administratieve
gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Opdrachtgever toegang
tot een administratief account en een beheertool waarmee Opdrachtgever naar eigen inzicht
levering van de Dienst kan beheren en accounts voor individuele gebruikers kan beheren en de
mogelijkheden en beperkingen voor deze individuele gebruikers van de Dienst kan instellen,
een en ander binnen de in de Overeenkomst aangegeven grenzen. Opdrachtgever zal alle
vergoedingen betalen, voortvloeiend uit het gebruik van de dienst met administratieve
gebruikersnaam en wachtwoord.
7.
Ieder actie die middels het administratief account of een account van een individuele
gebruiker gebeurt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te
geschieden. In geval van een vermoeden van misbruik van een account dient Opdrachtgever
dit zo spoedig mogelijk aan Leverancier te melden zodat deze maatregelen kan nemen.
8.
Leverancier heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen
en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de
Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Leverancier niet na
komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.
Artikel 4. Prijzen
1.
Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders aangeven.
2.
Alle prijzen op de Website, offertes, folders en andere documentatie van Leverancier zijn
onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten
wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.
Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is Leverancier gerechtigd de gehanteerde
tarieven op elk moment te verhogen. Leverancier zal Opdrachtgever, via de Website,
schriftelijk of per e-mail, hiertoe ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte
stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de
Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
4.
Alle voor Leverancier uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van
Opdrachtgever, mits deze aan Opdrachtgever te wijten zijn.
Artikel 5. Hosting en aanverwante diensten
1.
Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door
Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting of e-
maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
2.
Opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden via de Leverancier die in strijd is
met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die
zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die
smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die
kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van
stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke
informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de
betreffende jurisdictie legaal zou zijn).
3.
Leverancier hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (“klagers”) een klacht kunnen
indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het
oordeel van Leverancier gerechtvaardigd is, is Leverancier gerechtigd het materiaal te
verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is Leverancier in dat geval gerechtigd
persoonsgegevens van Opdrachtgever te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde
instanties. Leverancier zal Opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure.
2
4.
Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Leverancier gerechtigd hiervan
aangifte te doen. Leverancier kan hierbij alle relevante informatie over Opdrachtgever en de
informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die
deze instanties Leverancier verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
5.
Bij herhaaldelijke klachten over de door Opdrachtgever aangeboden informatie is Leverancier
gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.
6.
Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor alle schade als gevolg van bovenstaande.
Leverancier is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een
ingrijpen van Leverancier in het kader van de klachtprocedure.
7.
Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen
of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of
programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of
redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Leverancier, overige Opdrachtgevers of
internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Leverancier zal Opdrachtgever op de hoogte
stellen van eventuele maatregelen.
8.
Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals
vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen
hiervan.
9.
Zonder toestemming van Leverancier is het Opdrachtgever verboden de door Leverancier
verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden
over te dragen.
10.
Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Dienst te wederverkopen en/of te wederverhuren,
tenzij anders is overeengekomen.
11.
Leverancier kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever
mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Leverancier
bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra
opslagruimte die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor
gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een
afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt.
12.
Opdrachtgever verstrekt hierbij Leverancier een onbeperkte licentie om alle door
Opdrachtgever via de systemen van Leverancier verspreide materialen te verspreiden, op te
slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Leverancier geschikt geachte manier, echter
uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de
Overeenkomst door Leverancier.
13.
Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet
handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.
Artikel 6. Domeinnamen en IP-adressen
1.
Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat Leverancier voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij
het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adres, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
2.
Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres zijn
afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de
desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie
Nederland en RIPE. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een
domeinnaam en/of IP-adres. Leverancier vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol
en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
3.
Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Leverancier, waarin vermeld wordt
dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen, tenzij anders
aangeven. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
4.
Opdrachtgever vrijwaart en houdt Leverancier schadeloos voor alle schade die verband houdt
met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.
5.
Leverancier is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en)
op een domeinnaam en/of IP-adres of voor het feit dat de domeinnaam en/of IP-adres
tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet
of grove schuld van Leverancier.
3
6.
Indien Leverancier een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever,
zal Leverancier medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing,
overdracht of opzegging van deze domeinnaam.
7.
Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor
aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam en/of een IP-adres.
8.
Leverancier heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel
op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft
bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat
Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming
gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
9.
In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is
Leverancier gerechtigd de domeinnaam en/of het IP-adres op te zeggen met inachtneming van
een opzegtermijn van één maand.
Artikel 7. Resellers
1.
Indien de Dienst (mede) strekt tot het wederverkopen, -verhuren of anderszins tegen
vergoeding beschikbaar stellen (“Resellen”) van producten of diensten van Leverancier door
Opdrachtgever aan haar klanten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
2.
Opdrachtgever handelt bij Resellen in eigen naam, voor eigen rekening, en voor eigen risico
en is niet gerechtigd voor of namens Leverancier overeenkomsten te sluiten of de indruk te
wekken dat zij agent of vertegenwoordiger van Leverancier is.
3.
Opdrachtgever is vrij in de bepaling van haar aanbod en prijzen aan haar klanten, binnen de
bij de offerte aangegeven grenzen van Leverancier.
4.
Opdrachtgever dient haar klanten minstens dezelfde verplichtingen op te leggen als
Leverancier Opdrachtgever oplegt met betrekking tot de beschikbaar gestelde product(en) of
dienst(en). Leverancier kan verlangen dat Opdrachtgever bewijs hiervan overlegt.
5.
Een niet of niet tijdig betalen van klanten van Opdrachtgever ontslaat Opdrachtgever niet van
haar betalingsverplichtingen jegens Leverancier.
6.
Leverancier zal uitsluitend via Opdrachtgever contact zoeken met klanten van Opdrachtgever,
tenzij Leverancier een dringende reden heeft om deze klanten direct te benaderen of
Opdrachtgever toestemming geeft voor direct contact. (Dreigende) schade en overlast voor
derden door activiteiten van klanten is in ieder geval een dringende reden.?
7.
Opdrachtgever is niet gerechtigd in promotionele of commerciële communicatie enige
handelsnaam, merknaam, logo’s of tekens van Leverancier te gebruiken met als doel gebruik
te maken van de goodwill of goede naam van Leverancier voor werving van klanten door
Opdrachtgever. Opdrachtgever mag wel op zakelijke wijze communiceren dat zij gebruik
maakt van producten en/of diensten van Leverancier.
8.
Opdrachtgever is te allen tijde volledig aansprakelijk voor alles dat haar klanten doen of
nalaten via de systemen of netwerken van Leverancier dan wel die van haar leveranciers.
9.
In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever
verkrijgt Leverancier het recht om klanten van Opdrachtgever te benaderen, in te lichten, en
eventueel over te nemen.
Artikel 8. Dienstverlening
1.
1. Ondersteuning op hardware, software en overige dienstverlening zal tegen geldend uurtarief
worden gefactureerd. Geldend uurtarief zal door Leverancier vooraf bekend gemaakt worden.
Ondersteuning zal per uur worden berekend, minimale afname is één (1) uur tenzij anders
overeengekomen. Bij verzoek tot ondersteuning waarbij geen SLA is afgenomen kan
Leverancier geen reactietijd garanties geven.
Artikel 9. Connectiviteit
1.
Elke maand zal worden bekeken wat het actuele verbruik is van Opdrachtgever. Indien het
verbruik verschilt van het verwachte pakket, kan het pakket met terugwerkende kracht worden
aangepast. Een vermeerdering zal direct worden doorgevoerd. Een vermindering kan enkel
aan het einde van periode van deze Overeenkomst.
4
2.
Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of apparatuur, tenzij anders
overeengekomen.
3.
Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Opdrachtgever gegenereerd
wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van
het dataverkeer bij elkaar opgeteld.
4.
Leverancier kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die
Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit
maximum is Leverancier bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de
bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid
bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van
gegevens indien een afgesproken limiet voor dataverkeer is bereikt.
Artikel 10. Beschikbaarheid van de Dienst
1.
Leverancier zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en
netwerken te realiseren, en om toegang tot door Leverancier opgeslagen data te realiseren,
maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen in de offerte dan wel de
elektronische bestelprocedure middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement
(SLA). Voor zover niet in een dergelijke SLA anders is bepaald, geldt voor de
beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.
2.
Leverancier zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden.
Leverancier is hierbij echter afhankelijk van haar Leverancier(s). Leverancier is gerechtigd
bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering
van de Dienst niet ten goede komt.
3.
Leverancier zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de
netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Leverancier. Leverancier
kan echter niet garanderen dat deze netwerken (van derden) op enig moment beschikbaar zijn.
4.
Indien naar het oordeel van Leverancier een gevaar ontstaat voor het functioneren van de
computersystemen of het netwerk van Leverancier of derden en/of van de dienstverlening via
een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht
beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is
Leverancier gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit
gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
Artikel 11. Aansprakelijkheid
1.
De aansprakelijkheid van Leverancier voor directe schade geleden door Opdrachtgever als
gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Leverancier van zijn
verplichtingen onder deze Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere
tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen
garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Leverancier, diens
werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van
samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die
Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen
geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR. 1.000,-
(exclusief BTW).
2.
Aansprakelijkheid van Leverancier voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door
bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
3.
Buiten de in artikel 11 lid 1 genoemde gevallen rust op Leverancier geen enkele
aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot
schadevergoeding zou worden gebaseerd. Het in artikel 11 lid 1 genoemde maximumbedrag
komt echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove
schuld van leidinggevend personeel van Leverancier.
4.
De aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van
de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Leverancier onverwijld en deugdelijk
schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de
tekortkoming, en Leverancier ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn
verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke
5
omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te
reageren.
5.
Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.
6.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat
Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend
bij Leverancier meldt.
7.
Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden wegens
aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Opdrachtgever aan een
derde is geleverd en dat mede bestond uit door Leverancier geleverde zaken, materialen of
resultaten.
Artikel 12. Storingen en overmacht
1.
Leverancier heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan
tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering
daarvan. Leverancier zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten
kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte
stellen van de geplande buitengebruikstelling. Leverancier is echter nooit aansprakelijk tot
schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
2.
Leverancier heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van
tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien
een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Leverancier zich
inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die
voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor
Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Leverancier is niet gehouden tot enige
vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
3.
Leverancier zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door
storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de
verwachte duur van de onderbreking.
4.
In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van
het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-
attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het
vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming,
in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Leverancier door zijn eigen Leveranciers,
ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de
Overeenkomst redelijkerwijs niet van Leverancier kan worden gevergd, zal de uitvoering van
de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer
de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting
tot schadevergoeding.
Artikel 13. Duur en opzegging
1.
Indien de Dienst strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn,
wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan, mits anders is overeengekomen, voor een
minimum termijn van twaalf maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de
Overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging tijdig voor een opzegtermijn
van twee maanden, steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar.
2.
Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Leverancier gerechtigd
om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van
Opdrachtgever op te heffen. Leverancier is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een
kopie van deze data te verschaffen.
3.
Door Leverancier opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en
uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve
strekking. Leverancier is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat
Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
4.
Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen
recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.
Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep
of bedrijf, heeft Opdrachtgever het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te
6
ontbinden binnen zeven werkdagen na de totstandkoming, tenzij Leverancier reeds met
instemming van Opdrachtgever binnen deze periode al is begonnen met de uitvoering van de
Overeenkomst. Domeinnamen zijn van deze wettelijk bedenktermijn uitgesloten, omdat een
domeinnaam op basis van de specificaties van Opdrachtgever wordt vastgelegd dan wel
persoonlijk van aard zijn (zie artikel 7:46d BW).
6.
Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt
heeft Leverancier het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten te
beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en
onverminderd het recht van Leverancier op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
Artikel 14. Betalingsvoorwaarden
1.
Leverancier zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan
Opdrachtgever. De betalingstermijn van deze declaratie is één maand na de datum van de
declaratie, tenzij anders aangegeven op de declaratie of anders overeengekomen in de
Overeenkomst.
2.
In afwijking van het vorige lid is Leverancier niet verplicht een declaratie te sturen indien de
Overeenkomst een duurovereenkomst is. Opdrachtgever zal maandelijks dan wel een ander
overeengekomen termijn bij vooruitbetaling het voor die termijn verschuldigde bedrag
voldoen aan Leverancier.
3.
Na het verstrijken van 14 dagen na de betalingstermijn is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt,
van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een
verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande
declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door
Leverancier.
4.
Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop
verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als
gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor
5.
advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
6.
De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement
wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op
vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts,
indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
7.
In bovenstaande gevallen heeft Leverancier voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst
of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke
interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor
Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.
Artikel 15. Rechten van intellectuele eigendom
1.
Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter
beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie,
adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend
bij Leverancier of diens licentiegevers.
2.
Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit
de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige
zal Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar
maken.
3.
Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken,
handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen
of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en
geheimhouding van de materialen.
4.
Het is Leverancier toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de
materialen. Indien Leverancier door middel van technische bescherming de materialen heeft
beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te
ontwijken.
5.
Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking
van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending
van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke
7
matiging vatbare boete van 1.000 euro per inbreukmakende handeling betalen aan
Leverancier, onverminderd het recht van Leverancier om haar schade door de inbreuk vergoed
te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen
beëindigen.
Artikel 16. Geheimhouding
1.
Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan
elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als
vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de
informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun
werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
2.
Leverancier zal geen kennis nemen van data die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de
systemen van Leverancier, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de
Overeenkomst of Leverancier daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of
gerechtelijk bevel. In dat geval zal Leverancier zich inspannen de kennisname van de data zo
veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.
Artikel 17. Klachten
1.
Klachten omtrent de uitvoering van de Overeenkomst, het functioneren van het systeem of de
werking van andere faciliteiten moeten schriftelijk worden doorgegeven. Binnen 5 werkdagen
mag Opdrachtgever een reactie op de klacht verwachten.
Artikel 18. Wijzigingen Algemene Voorwaarden
1.
Leverancier behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2.
Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming
van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van
Leverancier of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen
te allen tijde worden doorgevoerd.
3.
Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de
datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen
deze datum.
Artikel 19. Slotbepalingen
1.
Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2.
Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle
geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd
aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Leverancier gevestigd
is.
3.
Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van
de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe
bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de
oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
4.
Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de
identiteit en integriteit van de e-mail dan wel fax voldoende vaststaat.
5.
De door Leverancier ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane
metingen (bijvoorbeeld dataverkeer, maar niet beperkt hiertoe) en monitoring door
Leverancier, gelden als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
6.
Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in
naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bankrekeningnummer.
7.
Opdrachtgever is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over
te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier.
Leverancier kan dit doen zonder toestemming van Opdrachtgever